Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Bibliotēka

 Bibliotēka ir Rīgas Tehniskā koledžas struktūrvienība un darbojas atbilstoši iekšējiem normatīviem aktiem. Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt mācību un studiju procesu ar nepieciešamajiem informācijas resursiem un pakalpojumiem atbilstoši mācību programmu prasībām visās specialitātēs.

2022. gada sākumā bibliotēkas krājumā – 18 046 vienības, tai skaitā grāmatas  - 18 041 vienības, no tām 16 447 vienības – mācību grāmatas.  Audiovizuālie dokumenti – 5 vienības. Periodiskie izdevumi papīra formātā   –   16 nosaukumi.

Elektroniski - e-laikraksts " Izglītība un kultūra", e-žurnāls " Skolas psiholoģija", Normatīvie akti izglītībā, datu bāze Metodiskie materiāli skolām (1. - 12. klase). Koledžas pasniedzējiem un audzēkņiem  2022. gadā  pieejama datubāze letonika.lv un soma.lv. Ieeja izmantojot Mykob tīklu.

  Lasītavā  (117,4 m2) , pēc bibliotēkas telpu rekonstrukcijas un renovācijas 2013. gadā, lasītājiem ir 31 darba vieta, 6 datori,  multifunkcionāla iekārta ( apvienots printeris, kopētājs). Bibliotēkā ieviesta grāmatu aizsardzības sistēma - drošības vārti.

 Pieejamie pakalpojumi: Kopēšana un lapas drukāšana ar printeri – maksas pakalpojums atbilstoši LR MK not.  Nr. 888  2013. gada 17. septembrī  Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Bibliotēkas lasītājiem  pieejams bezmaksas pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Lasītavā audzēkņiem, studentiem un pasniedzējiem ir brīva pieeja uzziņu izdevumiem, jaunākajiem izdevumiem pa visām nozarēm, daiļliteratūrai. Papīra formātā pieejami 15 nosaukumi  - periodiskie izdevumi. Bibliotēkas krājumā pieejamas grāmatas un metodiskie līdzekļi svešvalodās – angļu, vācu un krievu.

 2016.gadā  Rīgas Tehniskā koledža  bibliotēka iekļāvusies vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā, kas paredz bibliotekāros procesus veikt automatizētajā informācijas sistēmā SKOLU ALISE.  Bibliotēkā iesākta krājuma grāmatu datorizēta apstrāde un kataloģizācija.  Lasītāji gan uz vietas bibliotēkā, gan attālināti ar interneta palīdzību varēs meklēt nepieciešamos izdevumus.

Elektroniskais katalogs ir pieejams adresēs: http://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/69/home.aspx,
https://skolas.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


Darba laiks :

Pirmdiena   8.00 - 17.00
Otrdiena     8.00 - 17.00
Trešdiena   8.00 - 16.00
Ceturtdiena 8.00- 16.00
Piektdiena   9.00 - 15.00
Sestdiena - slēgts
Svētdiena - slēgts
Katra mēneša trešā trešdiena - Spodrības diena. Bibliotēka slēgta.

Bibliotēka  e-pasts - biblioteka@kcrtk.lv
Tālr. 67081422


Noderīgas saites

 Latvijas Nacionālā bibliotēka http://lnb.lv/

https://academia.lndb.lv

https://ortus.rtu.lv/science

https://dspace.lu.lv/dspace

http://www.oapen.org/home

http://scholar.google.lv/

http://www.researchgate.net/

https://core.ac.uk/