Vietnes darbībai izmantotas obligāti nepieciešamās tehniskās sīkdatnes. Vairāk

Atbalstītāji

Swedbankkarte

Nakotnes prakse

Uzņemšana koledžā

Uzņemam 2 līdz 2,5 gadu studijām par valsts budžeta finansējumu un pašfinansējumu  programmās:

 • Informācijas tehnoloģijas
 • Elektriskās iekārtas
 • Siltumenerģētika
 • Autotransports
 • Inženiermehānika (Mehatroniķis)
 • Inženiermehānika (Mašīnbūves speciālists)
 • Kokapstrāde
 • Telemātika un loģistika
 • Aukstumtehnika

KONTAKTI:  Braslas ielā 16, Rīgā, T. 67081411, 67081401, 67081413
 
Daugavpils studiju programmu īstenošanas vietā
Dokumentus pieņem Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Strādnieku ielā 16
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (iepriekš piesakoties)
T. 65436893

Kandavas studiju programmu īstenošanas vietā
Dokumentus pieņem Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, Valteru ielā 6
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 15.00 (iepriekš piesakoties)
T. 20021050


 
Visu informāciju par uzņemšanu (IMATRIKULĀCIJU) skatīt pievienotajā dokumentā "IMATRIKULĀCIJAS (UZŅEMŠANAS) KĀRTĪBA 2024./2025. akadēmiskam gadam" sadaļas beigās (zemāk).

Reflektantiem uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums pēc vienotas formas;
 • izglītības iestādes beigšanas dokuments ar sekmju izrakstu (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • divu valsts eksāmenu sertifikāti matemātikā vai fizikā vai 1.svešvalodā un latviešu valodā (kopijas, uzrādot oriģinālus);
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm);
 • uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, ja tāda nepieciešama (kopija, uzrādot oriģinālu);
 • maznodrošinātā statusu apliecinošs dokuments, ja attiecināms.

Iesniegumu reģistrācijas maksa uz vienu studiju programmu € 12,00 ,  saskaņā ar 18.03.2021. MK  noteikumu Nr. 171, IV., p.2.8.

Iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksas rekvizīti:
RĪGAS TEHNISKĀ KOLEDŽA
Reģ. Nr. 90000022223
VALSTS KASE
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV96TREL2150238009000

Maksājuma pamatojumā obligāti norādīt sekojošu informāciju:
21359 iestāšanās iesniegumu reģistrācijas maksa – vārds, uzvārds, pers. kods
Reflektantiem, kuri ieguvuši izglītību ārvalstīs, izglītības dokumenti (izglītības dokumenta oriģināls un atzīmju izraksts) jāiesniedz ekspertīzei Akadēmiskās informācijas centrā (AIC)
   
Birojs Dzirnavu iela 16/k2, Rīga, LV-1010
(ieeja no Strēlnieku ielas puses)
Tālrunis    67225155
e-pasts     aic@aic.lv

AIC apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās: 14.00-17.00
Otrdienās:  09.00 - 13.00
Ceturtdienās: 13.00 - 17.00

Vairāk informācijas mājas lapā: www.aic.lv

Reflektantiem, kuri vēlas turpināt studijas kādā no Profesionālās izglītības kompetences centra ″Rīgas Tehniskā koledža″ studiju programmām, Studiju daļā, Braslas ielā 16, 104. vai 105.kab., izvērtēšanai jāiesniedz:

 • vidējās izglītības dokumenta un sekmju izraksta kopijas;
 • akadēmiskā izziņa ar iepriekšējās studijās iegūtiem kredītpunktiem un vērtējumiem;
 • pases kopija (uzrādot oriģinālu);
 • divas fotogrāfijas (3 x 4 cm).

Uzņemam klausītājus viena vai vairāku studiju kursu apgūšanai. Apmaksa saskaņā ar 27.01.2021. Nr.1.1.-2/7 „Studiju apmaksas kārtības” p.2.2.